Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Tanggapan ng Konsultasyon sa GIC

a GIC ay isinasagawa sa iba't ibang wika (English, Portuguese, Chinese at Tagalog) ang konsultasyon may kinalaman sa pamumuhay ng mga mamamayang dayuhan. Mayroong itinalagang Foreign Support Counsellor o tagapayo para sa wikang Portuguese at Tagalog. Pangangalagaan ang inyong mga kompidensyal na mga bagay o pribadong impormasyon kaya't mangyaring sumangguni o komunsulta ng may pagtitiwala.

 

Sa corner na ito, 「ang nais iparating na mensahe o nais malaman na impormasyon ng dayuhan」 ay aalamin ng Foreign Support Counsellor o tagapayo at ipararating ang napick-up na impormasyon sa anumang oras.

 

Pagsangguni ng mga Pilipinong Dayuhan sa Tanggapan ng Women's Consultation Center

( ginawa Septyembre 25. 2013)

PDFダウンロードボタン 

77KB

Inumpisahan na ang Libreng Konsultasyon sa pamamagitan
ng Administrative Scrivener para sa mga Dayuhan (ginawa Septyembre 26, 2013)

PDFダウンロードボタン 

63KB

Ikaw ba ay may Ikinababahala  (ginawa Oktubre, 2012)

Simula Hulyo, 9 ay Uumpisahan ang Bagong Sistema ng Pamamahala ng Paninirahan. (Nilikha Hulyo 2012) PDFダウンロードボタン295KB
Alam ba ninyo ang tungkol sa Tanggapan ng Konsultasyon para sa mga Kababaihan? (Nilikha Hulyo 2012)