Home > Hoạt động tình nguyện
Hoạt động tình nguyện

 

Cơ chế đăng ký tình nguyện viên 

 Tại trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu (viết tắt là GIC) thiết lập chế độ đăng ký thành viên tình nguyện nhằm mục đích giúp đỡ, hỗ trợ cư dân người nước ngoài sống tại tỉnh cùng với việc giao lưu quốc tế. Tại trung tâm, sẽ giới thiệu - phái cử những tình nguyện viên đã đăng ký trước, những người có thể đáp ứng các yêu cầu từ GIC hoặc các tổ chức trao đổi quốc tế trong tỉnh.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi các thông báo hướng dẫn các chương trình đào tạo tập huấn do GIC hoặc các đoàn thể khác tổ chức.

Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn có quan tâm đến giao lưu quốc tế và hỗ trợ người nước ngoài muốn hoạt động trong các tổ chức tình nguyện đăng ký tham gia.

Cách thức đăng ký 

 Tại các mục tuyển tình nguyện dưới đây hãy chọn những mục mà bạn muốn tham gia đăng ký thành viên tình nguyện (có thể chọn đăng ký nhiều mục), điền đầy đủ những mục trong đơn đăng ký rồi gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trung tâm.

Nếu có bất cứ sự thay đổi về nội dung đăng ký hoặc muốn hủy đăng ký thành viên hãy liên hệ sớm nhất tới trung tâm GIC.

Các mục tuyển tình nguyện viên 

 

 1.Tình nguyện viên ngôn ngữ 

◆Thông dịch / Dịch văn bản

【Nội dung

hoạt động】

 Phiên dịch tiếp đón khách du lịch nước ngoài khi đến thăm quan

 Phiên dịch các văn bản hành chính đơn giản khi được tỉnh hoặc các địa phương ủy thác...

【Yêu cầu

 trình độ】

 (tiếng Anh) Có bằng tiếng Anh trình độ 2 kyu hoặc năng lực từ 600 điểm TOEIC trở lên

 

Mẫu đơn đăng ký tình nguyện ngôn ngữ         Excelダウンロードボタン 

 

 2. Tình nguyện viên hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai 

【Nội dung hoạt động】

 Hỗ trợ thông dịch và biên dịch tại các điểm lánh nạn khi xảy ra thiên tai theo yêu cầu từ các địa phương trong và ngoài tỉnh

【Yêu cầu trình độ】

 Biết ít nhất 1 ngoại ngữ với trình độ giao tiếp thường ngày trở lên.( tiếng mẹ đẻ + ngoại ngữ )

Đơn đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai   Excelダウンロードボタン